Europese gegevensuitwisseling (ERRU)

Per 4 december 2011 zijn drie Europese verordeningen (1071, 1072 en 1073/2009) in werking getreden. Deze verordeningen regelen de eisen die aan de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer worden gesteld. De eisen zijn in deze verordeningen verduidelijkt ten behoeve van gelijke toetreding en concurrentievoorwaarden op de Europese markt voor het personenvervoer en goederenvervoer. Doelstellingen zijn voorts een hoger niveau van vakbekwaamheid, een rationalisering van de markt, een betere kwaliteit van de geleverde diensten en verkeersveiligheid. Met name de al jaren bestaande eisen omtrent de inbreng van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid worden strenger. De vervoersmanager kan bovendien zelfstandig, naast de vervoerder, zijn betrouwbaarheid verliezen.

Om de betrouwbaarheid aan te tonen, kon in het verleden worden volstaan met het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening kan de onderneming of de vervoersmanager zijn betrouwbaarheid verliezen bij zeer ernstige overtredingen van de EU-vervoerwetgeving. In het uiterste geval kan de vergunning van de vervoerder worden ingetrokken. De vervoersmanager kan ongeschikt worden verklaard om zijn beroep uit te oefenen. Het aantal toegestane overtredingen dat meeweegt bij het verlies van betrouwbaarheid wordt in eerste instantie gerelateerd aan het aantal vergunningbewijzen. De EU heeft een lijst van zogenaamde zeer zware inbreuken opgesteld die moeten meetellen bij de beoordeling van de betrouwbaarheid.

Per 1 januari 2013 moeten de lidstaten van de Europese Unie gegevens over ondernemingen in het wegvervoer kunnen uitwisselen. Het betreft met name gegevens van zeer ernstige overtredingen die door vervoerders zijn begaan in andere lidstaten. Dat gaat via elektronische registers die lidstaten moeten oprichten. Deze nationale registers worden onderling gekoppeld om gegevens snel en doelmatig te kunnen uitwisselen. Deze koppeling staat ook wel bekend onder de naam ERRU (Electronic Register of Road Transport Undertakings). Door verscherping van de betrouwbaarheid en de uitwisseling van sanctiegegevens tussen lidstaten wordt ernaar gestreefd om zware wetsovertreders uit de transportsector te weren.

Per 1 juli 2013 is de Nederlandse wetgeving (de Wet Wegvervoer goederen en de Wet Personenvervoer) aangepast, zodat uitvoering gegeven kan worden aan de ERRU-regels. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft echter besloten de toetsing van de betrouwbaarheid in het kader van ERRU uit te stellen.

Nederland wacht met het uitvoeren van de betrouwbaarheidstoets totdat is gebleken dat ook andere lidstaten het ERRU-systeem daadwerkelijk operationeel hebben en toepassen. Als Nederland vooruit zou lopen op andere lidstaten, kan een level playing field (het gelijke speelveld voor alle marktpartijen) niet gewaarborgd worden. Het meest recente uitstel dateert van oktober 2015 en is tot tenminste 1 oktober 2016 van kracht.

Klik hier voor het ERRU register

Welke gegevens worden er in ERRU opgenomen?

Met de inwerkingtreding van de Europese verordening 1071/2009 kan een busonderneming of een vervoersmanager strafpunten toebedeeld krijgen indien de Europese vervoerwetgeving zwaar wordt overtreden. Als er teveel strafpunten zijn behaald, raakt de betrouwbaarheid van het bedrijf in het geding en kan in het uiterste geval de vergunning worden ingetrokken.

De basis van deze toetsing is geregeld in artikel 16 van de bovenstaande verordening. Hier is ook opgenomen welke gegevens moeten worden opgenomen door de vergunningverlener: 

  • naam en rechtsvorm van de onderneming
  • adres van de onderneming
  • namen van de vervoersmanagers
  • aard van de vergunning en het aantal voertuigen waarop de vergunning betrekking heeft

Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van een onderneming, wordt het ERRU geraadpleegd en wordt gecontroleerd of de aangestelde vervoersmanager op het moment van de aanvraag in een van de lidstaten ongeschikt is verklaard om de leiding te hebben over de vervoersactiviteiten van een onderneming. Ongeschikte vervoersmanagers kunnen op deze manier van de hele Europese markt worden geweerd.

Wet- en regelgeving

Verordening 1071/2009
Verordening 1073/2009
Verordening 1213/2010
Wet Personenvervoer 2000
Besluit Personenvervoer 2000
Regeling vergoeding