Vergunning voor taxivervoer

 

Wat wordt bij een vervoerder onder gezamenlijkheid verstaan?

Om als vervoerder te worden aangemerkt moet aan het gezamenlijkheidscriterium worden voldaan. Dat wil zeggen dat het taxivervoer voor gezamenlijke rekening en risico van de vervoerder moet worden verricht. Hierbij wordt gekeken naar de verdeling van de winst en kosten binnen de onderneming en de aansprakelijkheid richting derden. Bij het delen van de kosten gaat het bijvoorbeeld om het afsluiten van de schadeverzekeringen en waarneming bij ziekte. Bij winstverdeling gaat het erom dat de winst gelijkmatig wordt verdeeld.

 

Wat betekent het 'duurzaam ter beschikking hebben' van een voertuig?

Indien u een vergunningbewijs aanvraagt, dient u aan te tonen dat het voertuig waarvoor u het vergunningbewijs aanvraagt door de onderneming voor taxivervoer gebruikt kan worden. Om dit aan te kunnen tonen, dient het voertuig op naam te staan van: 

 
 • de eigenaar (bij een eenmanszaak)
 • één of meerdere vennoten (bij een V.O.F.)
 • de onderneming (bij een B.V., limited, stichting, vereniging, V.O.F.) 
 

Indien het voertuig (nog) niet op naam van de onderneming staat, zullen er bewijsstukken aangeleverd moeten worden waaruit blijkt dat het voertuig in eigendom zal worden verworven, gehuurd, geleaset of geleend is (kopie aankoopnota of huur-/lease-/bruikleencontract).

 

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken voor een wijziging van rechtsvorm van een onderneming?

Een wijziging van rechtsvorm betreft een nieuwe aanvraag. U kunt daarvoor het formulier 'aanvraag vergunning taxivervoer' gebruiken.

 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Met het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. U moet de originele VOG met uw aanvraag bij Kiwa Register meesturen. Een VOG kunt u op twee manieren aanvragen, via de gemeente of digitaal.

 
 • Digitaal: Via deze link komt u terecht op de aanvraagpagina van Justis. Het digitaal aanvragen van uw VOG doet u met behulp van uw digID. Het afrekenen hiervan doet u met behulp van Ideal. De aanvraag van uw VOG is digitaal. De VOG zelf ontvangt u nog steeds via de post. Het stappenplan voor het digitaal aanvragen van uw VOG vind u hier.
 • Gemeente: Bent u niet in de gelegenheid digitaal uw VOG aan te vragen? Dat is geen probleem. U kunt uw VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag bij uw gemeente kunt u downloaden door hier te klikken.

Wijziging taxiregelgeving per 1 januari 2016

 

Klopt het dat de regelgeving voor de vergunning voor taxivervoer per 1 januari 2016 is gewijzigd en wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen?

Ja, dit klopt. Per 1 januari 2016 is de regelgeving voor de vergunning voor taxivervoer gewijzigd. Deze wijzigingen hebben onder meer tot gevolg dat de eis van vakbekwaamheid is komen te vervallen. Ook is het niet meer verplicht om een vergunningbewijs fysiek in het voertuig aanwezig te hebben. Het blijft wel mogelijk vergunningbewijzen aan te vragen. 

 

Voor meer informatie over de regelgeving kunt u contact opnemen de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Klik hier voor de publicatie van de gewijzigde regelgeving.

 

Moeten na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving wijzigingen bij de procuratiehouder worden doorgegeven?

Nee, dit is vanaf 1 januari 2016 niet nodig. Als gevolg van de wijziging van de regelgeving is de eis van vakbekwaamheid komen te vervallen. Dit geldt ook voor de gevallen waarbij de vakbekwaamheid voorheen door een procuratiehouder werd ingebracht. Wijzigingen bij de procuratiehouder hoeven daarom niet meer te worden doorgegeven.

 

Moet na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving bij het uittreden van een procuratiehouder en nieuwe aanvraag worden ingediend?

Nee, dit is niet nodig. Na het uittreden van de procuratiehouder blijft uw vergunning geldig. Omdat als gevolg van de nieuwe regelgeving de eis van vakbekwaamheid is komen te vervallen, heeft het uittreden van de procuratiehouder geen gevolgen voor uw vergunning.

 

Blijft de vergunning voor taxivervoer bestaan en wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van deze vergunning?

Ja, de vergunning voor taxivervoer blijft bestaan. Om een vergunning voor taxivervoer aan te vragen, hebben wij het onderstaande van u nodig: 

 
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
 • U moet als vervoerder worden aangemerkt. Voor de uitleg van het begrip vervoerder verwijzen wij naar de toelichting op het aanvraagformulier.
 • Indien u vergunningbewijzen aanvraagt: lijst met kentekens. 
 

Ik ben taxichauffeur en rijd in loondienst. Kan ik zelf taxiondernemer worden en een vergunning voor taxivervoer aanvragen?

Ja, dat kan mits aan de eisen voor een vergunning voor taxivervoer wordt voldaan. De eisen voor het verkrijgen van een vergunning voor taxivervoer zijn:

 
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle eigenaren/vennoten/bestuurders/gevolmachtigden. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden bij ontvangst van Kiwa Register.
 • U moet als vervoerder worden aangemerkt. Voor de uitleg van het begrip vervoerder verwijzen wij naar de toelichting op het aanvraagformulier.
 • Indien u vergunningbewijzen aanvraagt: lijst met kentekens.
 

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag volgens de nieuwe regelgeving indienen en waar kan ik de nieuwe aanvraagformulieren vinden?

Vanaf 1 januari 2016 kunt u een aanvraag volgens de nieuwe regelgeving indienen. De nieuwe aanvraagformulieren vindt u vanaf 1 januari op deze website.

 

Wat is de meerwaarde van vergunningbewijzen?

Vergunningbewijzen zijn vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht, maar het blijft wel mogelijk om deze aan te vragen. Door de zichtbare aanwezigheid van een vergunningbewijs in uw voertuig kunnen passagiers zien dat zij met een betrouwbare vervoerder te maken hebben.

 

Mijn vergunningbewijzen verlopen na 1 januari 2016. Moet ik deze verlengen?

De mogelijkheid om vergunningbewijzen aan te vragen of te verlengen blijft bestaan. U bent vanaf 1 januari 2016 niet verplicht om dit te doen.