Auditrapportage

Kiwa Register biedt inzage in de auditrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Kiwa Register geeft, onder mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, circa 100 verschillende vergunningen af voor het vervoer van goederen en personen over land, water en door de lucht. Het ministerie besloot in 2009 de afgifte van deze vergunningen niet langer zelf uit te voeren, maar om redenen van efficiëntie, benodigde ICT-investeringen en uitvoeringskosten uit te besteden. Kiwa Register won de door het ministerie uitgeschreven openbare tender. Sindsdien geeft Register jaarlijks vele duizenden vergunningen af die onmisbaar zijn voor bedrijven en personen in de sector transport, via land, water en lucht.

Optimale dienstverlening is een van de speerpunten in de bedrijfsvoering van Register. Het continu verbeteren van de dienstverlening, gekoppeld aan kostenefficiency, is niet alleen een opdracht van de ILT, maar ook de uitdrukkelijke doelstelling van Register. Daartoe wordt regelmatig overleg gevoerd met de brancheverenigingen in de transportsector en is onder andere klanttevredenheid een voornaam thema.

ILT voert periodieke controles – audits – uit op de bedrijfsvoering van Register. Een dergelijke audit, waarbij de ILT de volle breedte van de dienstverlening bekijkt en beoordeelt, vond begin 2015 plaats (en had met name betrekking op het jaar 2014). De ILT heeft de auditrapportage in augustus 2015 aan Register beschikbaar gesteld. Deze rapportage laat zien dat de dienstverlening van Register voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Ter verdere verbetering heeft Register, mede op aangeven van het auditrapport en in overleg met de ILT, aanvullende stappen gezet. De ILT heeft deze maatregelen recentelijk bekeken en in orde bevonden.

De bedrijfsvoeringsprocessen van Register en de auditering daarvan zijn vertrouwelijk van aard, onder meer vanwege de juridische regels rondom mandatering, en dienen als zodanig te worden behandeld. De Tweede Kamer heeft desondanks, omwille van inzicht in de stand en gang van zaken bij Register, inzage gevraagd in de auditrapportage 2014. Hoewel niet verplicht die inzage te bieden, heeft Register, na afstemming met en toestemming van de ILT, besloten deze rapportage toch openbaar te maken. Register wil op deze wijze alle mogelijke twijfel over de gang van zaken en de inzet bij Register wegnemen.

In het pdf-document dat u hier kunt downloaden, treft u achtereenvolgens aan:

  • de Rapportage follow up toezichtbevindingen 2014 van ILT;
  • de brief van Kiwa met een overzicht van de maatregelen die Kiwa Register in reactie op het auditrapport 2014 heeft genomen;
  • het integrale Toezichtrapport 2014 van ILT met begeleidend schrijven van Inspecteur Generaal mr. J. Thunnissen, beide gedateerd 27 augustus 2015

Download de auditrapportage 2014
Download de auditrapportage 2015
Download de auditrapportage 2016