Privacy statement

Kiwa Register gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit doen we op basis van geldende privacy regels en omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk vinden. 

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij (persoons)gegevens van u nodig. Die persoonsgegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een (digitaal) formulier op deze website, telefonisch, via de e-mail of post.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld uw naam en BSN.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • IBAN-nummer

Daarnaast verwerken wij een aantal bijzondere persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. 
Wij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken: 

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden (VOG)

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

Kiwa Register heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. Omdat wij niet kunnen vaststellen of een bezoeker van onze website 16 jaar of ouder is, raden we ouder(s) of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen om te voorkomen dat hun persoonsgegevens zonder toestemming worden verzameld.  

Waarvoor gebruikt Kiwa Register persoonsgegevens?

Kiwa Register verwerkt persoonsgegevens onder andere voor: 

 • het uitvoeren van een vergunningverlenende taak;
 • het uitvoeren van een afspraak;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • contact opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over aanpassingen in diensten;
 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van (nieuws)berichten;
 • statistische doeleinden (bijvoorbeeld rapportages voor de Inspectie Leefomgeving en Transport);
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaren van persoonsgegevens

Kiwa Register bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk is toegestaan om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verzameld. In een aantal gevallen bewaren we uw gegevens langer op grond van de Archiefwet. 

Aanvragen in naam van een ander persoon

In veel gevallen doen bedrijven, familie en/of vrienden een aanvraag namens een ander persoon. In dergelijke gevallen gaan wij ervan uit dat diens persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen en kunnen worden verwerkt. De aanvrager moet er dus zeker van zijn dat de persoon voor wie de aanvraag geldt, toestemming heeft gegeven voor het delen van haar of zijn persoonsgegevens.  

Persoonsgegevens delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met de Inspectie Leefomgeving en Transport in het kader van toezicht en handhaving. 

Wij sluiten een (verwerkers)overeenkomst met organisaties die namens ons uw persoonsgegevens verwerken. Zo zorgen we ervoor dat deze organisaties hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens aanhouden als Kiwa Register. Kiwa Register blijft altijd verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. 

Uw rechten

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u controle heeft over uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit. 

Uw persoonsgegevens inzien

Bij Kiwa Register gebruiken we verschillende systemen voor het vastleggen van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om alle gegevens in te zien die we van u hebben verzameld. Wilt u inzage, gebruik dan ons contactformulier om een bericht naar ons te sturen waarin u omschrijft welke persoonsgegevens u wilt inzien. 

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders.  

Uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of bezwaar maken tegen de verwerking

U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Een verzoek indienen kan als: 

 • u onjuistheden hebt gevonden in de persoonsgegevens die Kiwa Register van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens onvolledig zijn;
 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de wet gebruiken;
 • er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u naar ons sturen via het contactformulier.  

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij uw gegevens op grond van wettelijke bepalingen moeten bewaren.

Wij sturen u binnen één maand een reactie op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kiwa Register neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Wanneer u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer u denkt dat er misbruik is gemaakt van (uw) gegevens, neem dan contact met ons op via ons contactformulier

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onze website. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier

Bekijk de privacy policy van Kiwa op onze corporate website (in English).