Privacy statement

Kiwa Register B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het in het kader van haar werkzaamheden vastlegt. Kiwa Register B.V. houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. Alle gegevens die u ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Verwerkingen van persoonsgegevens binnen Kiwa Register B.V.

Kiwa Register B.V. legt zowel in het kader van de bij wet toegekende taken en werkzaamheden, als voor overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering persoonsgegevens vast. Afhankelijk van de relatie die een persoon met Kiwa Register B.V. heeft worden de gegevens in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke en bewerker voor deze gegevensverwerkingen zijn respectievelijk Inspectie Leefomgeving en Transport en Kiwa Register. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. 

Doel van de gegevensverwerking

Het afgeven, wijzigen, verlengen, vernieuwen, wederafgifte, schorsen en intrekken van persoonsdocumenten en ondernemersvergunningen.

Soorten van persoonsgegevens

In de bijlage is per product een overzicht opgenomen welke persoonsgegevens noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt voor het aanvragen ervan.

Bewaartermijnen

In de bijlage is een overzicht opgenomen wat de wettelijke bewaartermijnen per product zijn.

Toegang tot de gegevens

Toegang tot de persoonsgegevens in de gegevensverwerking hebben:

  1. De personen die binnen Kiwa Register B.V. zijn geautoriseerd voor het verwerken van persoonsgegevens met daarbij aangegeven de voor hen daarbij geldende bevoegdheid.
  2. De personen die daartoe krachtens wettelijk voorschrift zijn gerechtigd.

Verstrekken van persoonsgegevens buiten de organisatie

  1. In de bijlage is een overzicht opgenomen aan welke derden persoonsgegevens per product worden verstrekt.
  2. Verzoeken tot inzien, corrigeren en verwijderen van eigen gegevens.
  3. De betrokkene kan Kiwa Register B.V. verzoeken om inzage, zoals bedoeld en vastgelegd in artikel 35 van de Wbp, in alle persoonsgegevens die over hem/haar in deze gegevensverwerking is opgeslagen.
  4. Indien de opgeslagen persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kan de betrokkene Kiwa Register B.V. verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wbp.
  5. Een verzoek, als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, wordt gericht aan Kiwa Register B.V.
  6. Kiwa Register B.V. is gehouden om de identiteit van betrokkene vast te stellen.

Bezwaar en beroep

Besluiten van overheidsorganen op verzoeken om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming dan wel op verzet, zijn ontvankelijk voor bezwaar en beroep (art. 45 WBP).

Beveiliging

Kiwa Register BV neemt strenge materiële en elektronische voorzorgsmaatregelen volgens toepasselijke standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of ongepaste toegang.

Geheimhouding

Iedereen die handelt onder het gezag van Kiwa Register B.V. is verplicht tot geheimhouding van de verwerking van de persoonsgegevens, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht.

Klachten

Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, dan kan betrokkene een schriftelijke klacht indienen bij Kiwa Register B.V.

Bijlagen