Nieuwe situatie rond de conversie van nationale RFI bevoegdheden naar een EU FI bevoegdheid

Op grond van een gerechtelijke uitspraak heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten het conversierapport “Conversion of RFI(A) into FI(A)” in te trekken. De rechtbank heeft in haar vonnis overwogen dat de nationale RFI(A) bevoegdheid moet worden aangemerkt als een FI(A) bevoegdheid zoals bedoeld in Bijlage 2 van de EU-verordening 1178/2011 van 3 november 2011.

Als gevolg hiervan zal een aanvraag van een kandidaat die houder is van een RFI(A) bevoegdheid en deze wenst om te zetten naar een FI(A) bevoegdheid (in overeenstemming met Bijlage 2) worden getoetst op een aantal ervaringseisen die verder in dit nieuwsbericht worden beschreven. De in het conversierapport verplichte instructie, te volgen bij een ATO, komt hiermee te vervallen.

De ILT heeft een informatieblad m.b.t. dit onderwerp in voorbereiding en zal deze binnenkort publiceren.

Voor de aanvraag van de FI(A) bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier “Aanvraag afgifte/verlenging/hernieuwde afgifte instructeurscertificaat”. Het formulier vindt u hier. Naast de algemene in te vullen zaken dient u bij pt. 3.1 “Afgifte van een instructeurscertificaat” aan te kruisen, bij pt. 4.2 kruist u FI aan en vult bij de “Remark/gewenste uitbreiding”: “LAPL SP/SE, PPL conversie” in.

In de tabel hieronder is aangegeven welke eisen er vanuit de Part-FCL van toepassing zijn en waarop Kiwa zal oordelen of een aanvraag gehonoreerd kan worden. Tevens is in de tabel opgenomen welke bijlage u met de aanvraag van de FI(A) bevoegdheid dient mee te zenden. Waar er “Controle door Kiwa”, is vermeld zal Kiwa de gegevens vanuit het brevettenregister beoordelen.

Eis Part-FCL Van toepassing op conversie RFI(A) Bewijsmateriaal
FCL.915 (FI)    
a) in het geval van de FI(A) en FI(H):    
1) ten minste 10 uur instructie over instrumentvliegen hebben ontvangen in de betreffende luchtvaartuigcategorie, waarvan niet meer dan 5 uur simulatortijd in een FSTD; Ja Kopie relevante pagina’s logboek(*)(**)
2) 20 uur VFR-overlandvluchten hebben uitgevoerd met de betreffende luchtvaartuigcategorie als PIC; en Ja Kopie laatste 2 pagina’s logboek(*)
b) daarnaast voor de FI(A):    
1) houder zijn van ten minste een CPL(A); of Ja Controle door Kiwa
2) houder zijn van ten minste een PPL(A) en Ja Controle door Kiwa 
i) voldoen aan de eisen voor CPL-theoriekennis, behalve voor een FI(A) die alleen opleiding geeft voor de LAPL(A), en N.v.t. N.v.t. 
ii) ten minste 200 uur hebben gevlogen op vleugelvliegtuigen of TMG's waarvan 150 uur als PIC; Ja Kopie laatste 2 pagina’s logboek(*)
3) ten minste 30 uur hebben gevlogen op éénmotorige zuigervliegtuigen waarvan ten minste 5 uur gedurende de zes maanden voorafgaand aan de toelatingsvliegtest vastgelegd in FCL.930.FI, punt a); N.v.t. N.v.t.
4) een VFR-overlandvlucht hebben uitgevoerd als PIC, waaronder een vlucht van ten minste 540 km (300 NM) gedurende welke op 2 verschillende luchtvaartterreinen wordt geland tot volledige stilstand; Ja Kopie relevante pagina’s logboek(*)(**)
     
Algemene aanvullende eisen    
     
FCL.915 Algemene toelatingseisen en vereisten voor instructeurs    
a) Algemeen. Een kandidaat voor een certificaat als instructeur moet ten minste 18 jaar oud zijn. Ja Controle door Kiwa
b) Extra eisen voor instructeurs die vlieginstructie geven in luchtvaartuigen. Een kandidaat voor of houder van een certificaat als instructeur met bevoegdheden om vlieginstructie te geven in luchtvaartuigen moet:    
1) houder zijn van ten minste het bewijs van bevoegdheid en, indien relevant, de bevoegdverklaring waarvoor de vlieginstructie zal worden gegeven; Ja Controle door Kiwa
2) i) ten minste 15 uren hebben gevlogen als bestuurder van de klasse of het type luchtvaartuig waarmee de vlieginstructie zal worden gegeven, waarvan ten hoogste 7 uur in een FSTD die representatief is voor de klasse of het type van luchtvaartuig, indien van toepassing; of Ja Kopie laatste 2 pagina’s logboek(*)
ii) geslaagd zijn voor een vakbekwaamheidsbeoordeling voor de betreffende categorie van instructeur op die klasse of dat type luchtvaartuig; N.v.t. N.v.t
3) bevoegd zijn om op te treden als PIC op het luchtvaartuig tijdens dergelijke vlieginstructie Ja Eigen verantwoordelijkheid instructeur

*Zowel een kopie van de linker- als de rechterpagina van uw logboek.
** Arceer met een markeerstift de betreffende vlucht(en). 

Nadat uw aanvraag met bijlage positief is beoordeeld door Kiwa zal aan u een bewijs van bevoegdheid worden uitgereikt met daarop de FI(A) bevoegdheid vermeld. Voor de vervaldatum van deze bevoegdheid zal de vervaldatum van uw nationale RFI bevoegdheid worden gebruikt. Dat maakt dat u gelet op deze vervaldatum t.z.t. aan de eisen voor verlenging voor een FI(A) zult moeten voldoen. Deze zijn:

FCL.940.FI FI — Verlenging en hernieuwde afgifte

a) Voor een verlenging van een FI-certificaat moet de houder voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:

1) het afronden van:

i) in geval van een FI(A) en (H), ten minste 50 uur vlieginstructie in de betreffende luchtvaartuigcategorie tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat voor FI, TRI, CRI, IRI, MI of examinator. Als de bevoegdheden om instructie te geven voor de IR moeten worden verlengd, moeten 10 van deze uren vlieginstructie zijn voor een IR en volbracht zijn in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat;

ii) in het geval van een FI(As), ten minste 20 uur vlieginstructie in luchtschepen als FI, IRI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat. Als de bevoegdheden om instructie te geven voor de IR moeten worden verlengd, moeten 10 van deze uren vlieginstructie zijn voor een IR en volbracht zijn in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat;

iii) ten minste 30 uur of 60 starts als vlieginstructie in zweefvliegtuigen, gemotoriseerde zweefvliegtuigen of TMG's als FI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat;

iv) in het geval van een FI(B), ten minste 6 uur vlieginstructie in luchtballonnen als FI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat;

2) het deelnemen aan een herhalingsseminar voor instructeurs binnen de geldigheidsperiode van het FI-certificaat;

3) het slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935 binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat.

b) Voor ten minste om de andere verlenging die daarop volgt in het geval van een FI(A) of FI(H), of elke derde verlenging in het geval van een FI(As), (S) en (B) moet de houder slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935.

Met name deze laatste eis (FCL.940 FI (b)) is van belang. Als u de laatste keer dat u uw RFI bevoegdheid hebt verlengd, dat zonder een proeve van vakbekwaamheid hebt uitgevoerd (derhalve op grond van uren en een RFI opfriscursus) dient u op grond van deze bepaling bij de eerstvolgende verlenging in ieder geval een beoordeling van vakbekwaamheid af te leggen.